Wnioski w postępowaniu egzekucyjnym

Wnioski i oświadczenie w postępowaniu egzekucyjnym składa się, co do zasady na piśmie lub ustnie do protokołu.

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale.

Odnośnie orzeczenia wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze. Do wniosku należy dołączyć dokument uzyskany z systemy teleinformatycznego w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną wskazuje się tytuł wykonawczy. Wierzyciel w jednym wniosku może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi.