Informacje o licytacjach

Uprzejmie informuję, że wszystkie obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości znajdziecie państwo na poniższej stronie:

obwieszczeniawww.licytacje.komornik.pl

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym w obwieszczeniu. Przystępujęcy do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rekojmię złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwaraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa sie koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa ( art. 867¹ kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć : dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu ( art. 867² kpc). Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.